ESF Sociālā fonda projekti

Projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā Garkalnes, Inčukalna un Stopiņu novados” noslēgums (05.02.2014.)
Projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā Garkalnes, Inčukalna un Stopiņu novados” gaita (11.12.2013.)
Atbalsts pozitīvai uzvedībai 1. semestris
Seminārs „Speciālās izglītības skolēnu integrācija vispārējās izglītības iestādēs”
Nakts skolā
Atbalsts pozitīvai uzvedībai
Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā
Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei
Metodisko materiālu izstrādei un ieviešanai skolēniem ar mācīšanās grūtībām, kuri integrēti vispārējās izglītības programmās Garkalnes vidusskolā
Skolēnu vasaras nometnes 2012., 2013. gadam

Eiropas Sociālā fonda projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" Nr. 8.3.2.2/16/1/001

Ropažu novada pašvaldības un Valsts izglītības satura centra 28.09.2021. noslēgtā līguma par Eiropas Savienības struktūrfondu projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2/16/1/001 īstenošanu, kurš tiek realizēts laika periodā no 01.10.2021. ar mērķi 2021./2022. un  2022./2023. mācību gadu ietvaros Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskolā veikt pasākumus individuālo kompetenču uzlabošanai skolēniem ar mācīšanās grūtībām, stundās pedagoga palīgs/otrs pedagogs palīdz skolēniem 1.-8.klasēs STEM un vides (matemātikas un dabaszinību) un multidisciplinārajā (valodu) jomās.

Projekta koordinatore Garkalnes MVP – direktora vietniece izglītības jomā Inese Muižniece (tālrunis 27720404, inese.muizniece@gvsk.lv )

Koordinatore Ropažu novada pašvaldībā – Ropažu novada pašvaldības Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departamenta galvenā speciāliste vispārējās izglītības satura un iestāžu kvalitātes monitoringa jautājumos Arta Lēnerte (tālr. 28022212, arta.lenerte@ropazi.lv)

Plašāka informācija par projektu

https://www.ropazi.lv/lv/projekts/eiropas-sociala-fonda-projekts-atbalsts-izglitojamo-individualo-kompetencu-attistibai-nr-8322161001

https://www.visc.gov.lv/lv/projekts/atbalsts-izglitojamo-individualo-kompetencu-attistibai

Arhīvs:

Nometne „Lakstīgalas” | Foto
Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos
Dabaszinātnes un matemātika

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18


Karjeras izglītība

Skolas sasniegumi

Projekti